Privacybeleid

Algemene bepalingen
1.
De Beheerder van persoonlijke gegevens die zijn verzameld via de online winkel is Marcin Błahyj die een bedrijf runt onder de naam Błahyj Marcin MOSSA met statutaire zetel in Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, BTW-nummer: 8792402272, statistisch nummer REGON: 340352543 en Piotr Błahyj die een bedrijf runt onder de naam MOSSA Piotr Błahyj met statutaire zetel in Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, BTW-nummer: 8792429319, statistisch nummer REGON: 341215630, die gezamenlijk een geregistreerd partnerschap aangaan onder de naam MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. met statutaire zetel in Toruń, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, BTW-nummer: 8792554728, ststistisch nummer REGON: 340440230, e-mailadres:nl.store@e-mossa.eu - hierna de "Beheerder" genoemd en tegelijkertijd de Serviceprovider van de Online winkel en de Verkoper. Hieronder vindt u de contactgegevens van de Beheerder van uw persoonsgegevens als Klanten:

Marcin Błahyj, Piotr Błahyj
ul. Barwna 53
87-100 Toruń, Polen
adres e-mail: dane.osobowe@e-mossa.eu
2.
De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) - hierna "AVG" (“RODO”) genoemd en relevante nationale regelgeving, d.w.z. De Wet bescherming persoonsgegevens van 10 mei 2018 (Staatsblad, lid 1000, zoals gewijzigd) en de Wet op de levering van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Staatsbald van 2017, lid 1219 zoals gewijzigd).
3.
De Beheerder besteedt bijzondere aandacht aan de behartiging van de belangen van de betrokkenen en zorgt er in het bijzonder voor dat de door hem verzamelde gegevens in overeenstemming met de wet worden verwerkt en verzameld voor aangewezen, rechtmatige doeleinden en niet worden onderworpen aan verdere verwerking die onverenigbaar is met deze doeleinden. De verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder is feitelijk juist en adequaat in relatie tot de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens worden opgeslagen in een vorm die identificatie van betrokkenen mogelijk maakt, niet langer dan nodig is om het doel van de verwerking te bereiken.
4.
De Beheerder beschermt persoonsgegevens tegen openbaarmaking of openbaarmaking aan onbevoegde personen, tegen verlies, vernietiging of ongeoorloofde wijziging door het gebruik van passende systeem- en technische veiligheidsmaatregelen.
5.
De termen die in het privacybeleid worden gebruikt, betekenen:
 1. Klant – een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, die een Bestelling plaatst in de Winkel;
 2. Gebruiker – iedere persoon die de website van de Online Store gebruikt voor wie elektronische diensten kunnen worden verleend of met wie een Verkoopovereenkomst kan worden gesloten;
 3. Online winkel (Winkel) – de website die beschikbaar is op nl.e-mossa.eu, via welke de klant in het bijzonder bestellingen kan plaatsen;
 4. Verkoper – Marcin Błahyj en Piotr Błahyj, die gezamenlijk een geregistreerd partnerschap runnen onder de naam MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. gevestigd in Toruń, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit beheerd door de minister die bevoegd is voor economische zaken, met zakelijk adres en adres voor service: ul.Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, BTW-nr. PL: 8792554728, statistisch nummer REGON: 340440230, BDO (Afvaldatabank): 000388568, e-mailadres: nl.store@e-mossa.eu;
 5. Verkoopovereenkomst – een overeenkomst voor de verkoop van goederen in de zin van het Burgerlijk Wetboek, gesloten tussen MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. en de Klant, afgesloten via de website van de Winkel;
 6. Bestelling – wilsverklaring van de klant, rechtstreeks gericht op het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarin met name het type en de hoeveelheid goederen worden vermeld.
Doel, reikwijdte en onderwerp van gegevensverwerking en gegevensontvanger
6.
Telkens als het doel, de omvang en de ontvangers van de door de Beheerder verwerkte gegevens het gevolg zijn van acties die de Klant in de Online Winkel heeft ondernomen.
7.
De Beheerder verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de Verkoopovereenkomst uit te voeren, vrijwillig verstrekt door de Klant op het moment van het aanmaken van een account in de Online Winkel om een bestelling te plaatsen in de Online Winkel.
8.
Elke keer wordt de omvang van de gegevens die nodig zijn om een verkoopovereenkomst te sluiten, vooraf aangegeven op de website van de Online Winkel.
9.
Tijdens de registratie of op een later tijdstip kan de klant akkoord gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres. Het uitspreken van bovenstaande toestemming komt neer op het instemmen met de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder met het oog op direct marketing van eigen producten en met het verzenden van commerciële informatie gespecificeerd in de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten aan de e- mailadres opgegeven. De verleende toestemming is vrijwillig en kan op elk moment door de klant worden ingetrokken door de optie "Afmelden" op de website van de online winkel te selecteren op de plaats die bedoeld is om de nieuwsbriefservice te activeren of door de beheerder hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres: dane.osobowe@e-mossa.eu.
10.
De doeleinden van het verwerken van de persoonsgegevens van Klanten door de Beheerder zijn:
 1. totstandkoming en uitvoering van de Verkoopovereenkomst of overeenkomst voor het verlenen van Elektronische Diensten en behandeling van klachten (art. 6 lid 1 letter b) van de AVG, d.w.z. verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan);
 2. direct marketing van de eigen producten of diensten van de Beheerder (art. 6 lid 1 letter a) van de AVG, d.w.z. de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden);
 3. marketing-, analytische en statistische activiteiten uitgevoerd door de Beheerder of zijn partners (inclusief die vermeld in punt 11 hieronder) evenals andere entiteiten (zogenaamde derden) waarmee de Beheerder samenwerkt (art. 6 lid 1 letter f) van de AVG, d.w.z. verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de beheerder of een derde partij).
11.
De ontvangers van de persoonsgegevens van de Klanten van de Online Winkel zijn entiteiten die diensten verlenen met betrekking tot de uitvoering van de Verkoopovereenkomst. De beheerder verstrekt alleen de gegevens die nodig zijn om een specifieke activiteit onder de Verkoopovereenkomst uit te voeren:
 1. in het geval van een klant die de online winkel gebruikt met de methode van levering per post of koerier, verstrekt de beheerder de verzamelde persoonlijke gegevens van de klant op verzoek van de beheerder aan de geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die de verzending uitvoert, d.w.z.:
  • DHL - DHL Parcel Polska Sp. Zo o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warschau, Polen
  • GLS - General Logistics Systems Poland Sp. zo o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Polen
  • DPD Polska Sp. z o.o., Mineralna 15, 02-274 Warschau, Polen
 2. in het geval van een klant die de online winkel gebruikt met de methode van elektronische betalingen of met een betaalkaart, de beheerder de verzamelde persoonlijke gegevens van de klant verstrekt aan de geselecteerde entiteit die de bovenstaande betalingen in de online winkel uitvoert, d.w.z.:
  • IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251
  • Paypal - PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
 3. De Beheerder verstrekt persoonsgegevens aan de entiteit die het IT-systeem van de Online Wtore beheert, d.w.z. IAI S.A. met hoofdkantoor in Szczecin, ul. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen.
12.
De Beheerder maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingsmechanismen, met name de gegevens worden niet geprofileerd in de zin van art. 13 punt 2 letter. f AVG.
Cookies en bedrijfsgegevens
13.
De online winkel van nl.e-mossa.eu verzamelt niet automatisch gegevens, behalve de gegevens in cookies bij het gebruik van de website van de winkel.
14.
Cookies-bestanden (cookies) zijn kleine tekstinformatie in de vorm van tekstbestanden, verzonden door de server van de online winkel en opgeslagen en opgeslagen aan de kant van de persoon die de website van de online winkel bezoekt (bijvoorbeeld op de harde schijf van de computer, laptop of op de geheugenkaart van de smartphone - afhankelijk van welk apparaat wordt gebruikt door bezoekers van onze online winkel). Ze bevatten bepaalde informatie met betrekking tot het gebruik door klanten van de nl.e-mossa.eu Online Store. Tijdelijke cookies worden verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten, terwijl permanente cookies ook worden opgeslagen nadat u de website heeft beëindigd. Cookies versnellen en vergemakkelijken het gebruik van de Online Store. Gedetailleerde informatie over cookies, evenals de geschiedenis van hun creatie, is onder andere te vinden hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet). De Beheerder gebruikt cookies voornamelijk om de Gebruiker elektronisch geleverde diensten te leveren en om de kwaliteit van deze diensten te verbeteren. Daarom gebruiken de beheerder en andere entiteiten die hem analytische en statistische diensten verlenen cookies door informatie op te slaan of toegang te krijgen tot informatie die al is opgeslagen op het telecommunicatie-eindapparaat van de gebruiker (computer, telefoon, tablet, enz.). De soorten cookies die door nl.e-mossa.eu worden gebruikt zijn:
 1. Sessiecookies - ze werken alleen wanneer de klant de website van de nl.e-mossa.eu-winkel bezoekt, waardoor de goede werking ervan wordt gegarandeerd en ze worden gebruikt door de winkelserver om informatie over de activiteiten van de browser op te slaan, wat betekent dat in het geval dat de verbinding met de de server van de klant, kan hij terugkeren naar dezelfde plaats op de site.
 2. Permanente cookies - ze blijven op het apparaat van de klant staan na een bezoek aan de nl.e-mossa.eu-winkelwebsite, wat betekent dat de site de instellingen van de klant kan onthouden tijdens volgende paginaweergaven, wat de navigatie vergemakkelijkt en de voorkeuren van de klant onthoudt (bijv. het winkelmandje, favoriete artikelen uit het assortiment, taalversie, producten die interessant zijn voor de klant, enz.).
 3. Cookies van derden - dit zijn bestanden van bijvoorbeeld advertentieservers, bedrijfsservers en serviceproviders (bijvoorbeeld zoekopdrachten of kaarten die op de website zijn geplaatst), waarmee de weergegeven website kan worden aangepast aan de voorkeuren en gewoonten van de klant.
15.
De beheerder kan de gegevens in cookies verwerken wanneer bezoekers de website van de Online Winkel gebruiken voor de volgende doeleinden:
 1. identificatie van de Dienstgebruikers als ingelogd op de Online Winkel en waaruit blijkt dat ze ingelogd zijn;
 2. de locatie van de Gebruiker onthouden om de aan de Gebruiker verstrekte informatie aan te passen, rekening houdend met zijn locatie;
 3. analyse in termen van kijkers op basis van anonieme statistieken om te begrijpen hoe gebruikers de online winkel gebruiken om de structuur en functionaliteit van de online winkel te verbeteren;
 4. hulp bij het aanpassen van de producten die door de Beheerder worden aangeboden aan de individuele voorkeuren en reële behoeften van gebruikers, onder meer door het zoeken naar producten in de Winkel te versnellen, evenals door de communicatie te personaliseren en inhoud weer te geven;
 5. het verbeteren van de Winkel door schattingen te maken van de gebruiksstatistieken van de Store;
 6. Producten onthouden die aan het winkelmandje zijn toegevoegd om een Bestelling te plaatsen en de sessie van de Gebruiker in de Winkel te behouden;
 7. het onthouden van gegevens van ingevulde Bestelformulieren, enquêtes of inloggegevens voor de Online Winkel;
 8. het aanpassen van de inhoud van de Webwinkel-website aan de individuele voorkeuren van de Dienstontvanger (bijvoorbeeld met betrekking tot kleuren, lettergrootte, pagina-indeling) en het optimaliseren van het gebruik van de Webwinkel-websites;
 9. het bijhouden van anonieme statistieken over het gebruik van de website van de Online Winkel;
 10. indien de Beheerder de voorafgaande geïnformeerde toestemming van de gebruiker verkrijgt, kan de Beheerder cookies, tags of andere soortgelijke functionaliteiten gebruiken om informatie te verkrijgen die de weergave van advertenties mogelijk maakt, zowel van de Winkel als van websites van derden of anderszins, op basis van analyse van het surfgedrag van de gebruiker.
De Beheerder van de dienst gebruikt cookies voor de hierboven aangegeven doeleinden, waaronder in associatie met:
 1. het presenteren van multimedia-inhoud op de Website-pagina's die zijn gedownload van een externe website:
  • www.youtube.com (Cookies-beheerder - Google Inc. gevestigd in de VS: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
 2. het verzamelen van algemene en anonieme statische gegevens via analytische tools:
  • Google Analytics (Cookies-beheerder - Google Inc. gevestigd in de VS: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • IAI-Shop.com (Cookies-beheerder - IAI S.A. gevestigd in Polen: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin)
  • Microsoft Advertising (Cookies-beheerder - Microsoft Ireland Operations Limited gevestigd in Ierland: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 3. het presenteren van advertenties die zijn afgestemd op de voorkeuren van de Gebruiker met behulp van de online advertentietool:
  • Google AdSense (Cookies-beheerder - Google Inc gevestigd in de VS: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (Cookies-beheerder - Facebook Inc gevestigd in de VS: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; of Facebook Ierland gevestigd in Ierland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Microsoft Advertising (Cookies-beheerder - Microsoft Ireland Operations Limited gevestigd in Ierland: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 4. inloggen op de website met een account op een andere website:
  • Facebook Connect (Cookies-beheerder - Facebook Inc gevestigd in de VS: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; of Facebook Ierland gevestigd in Ierland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Google (Cookies-beheerder - Google Inc gevestigd in de VS: 1600 AmphitheatreParkwayMountainView, CA 94043) gevestigd in de VS)
  • LinkedIn (Cookiesbeheerder - LinkedIn gevestigd in de VS: 1000 W MaudeSunnyvale, CA 94085);
 5. gebruik van interactieve functies om de website populair te maken met behulp van sociale netwerksites:
  • twitter.com (Cookies-beheerder - Twitter Inc. gevestigd in de VS: 1355 Market St # 900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (Cookies-beheerder - Google Inc. gevestigd in de VS: 1600 AmphitheatreParkwayMountainView, CA 94043)
  • Facebook.com (Cookies-beheerder - Facebook Inc gevestigd in de VS: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; of Facebook Ierland gevestigd in Ierland: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Pinterest (Cookies-beheerder - Pinterest, Inc. gevestigd in de VS: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
 6. het presenteren van meningen op de Website-pagina's die zijn gedownload van een externe website, alsmede voor het publiceren van meningen over het gekochte product en/of de Online Store en het plaatsen ervan op de websites van de onderstaande entiteiten, met de voorafgaande toestemming van de klant (een geschikt selectievakje in de verwerkingsopdracht) de klant, enz.).
  • Google (Cookies-beheerder - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS)
  deze toestemming kan echter te allen tijde door de Klant worden ingetrokken door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres: dane.osobowe@e-mossa.eu.
16.
Standaard accepteren de meeste webbrowsers die op de markt zijn standaard cookies. ŚIedereen heeft de mogelijkheid om de voorwaarden voor het gebruik van cookies te definiëren met behulp van de instellingen van zijn eigen webbrowser. Dit betekent dat u bijvoorbeeld de mogelijkheid om cookies op te slaan gedeeltelijk kunt beperken (bijvoorbeeld tijdelijk) of volledig uitschakelen - in het laatste geval kan dit echter een aantal functionaliteiten van de Online Winkel beïnvloeden (het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om het bestelpad door het bestelformulier te halen omdat u de producten in het winkelmandje niet kunt onthouden tijdens de volgende stappen van het plaatsen van de bestelling).
17.
De webbrowserinstellingen op het gebied van cookies zijn belangrijk vanuit het oogpunt van toestemming voor het gebruik van cookies door onze online winkel - in overeenstemming met de wet kan een dergelijke toestemming ook worden uitgedrukt via de instellingen van de webbrowser. Bij het ontbreken van een dergelijke toestemming, moeten de browserinstellingen voor cookies dienovereenkomstig worden gewijzigd.
18.
In ieder geval kunt u de installatie van cookies blokkeren of permanente cookies verwijderen met behulp van de daarvoor bestemde opties van uw webbrowser. Bij problemen raden we je aan om het helpbestand van de browser te gebruiken of contact op te nemen met de fabrikant van de browser die je gebruikt.
19.
Gedetailleerde informatie over het wijzigen van cookie-instellingen en hun zelfverwijdering in de meest populaire webbrowsers is beschikbaar in de helpsectie van de webbrowser en op de volgende pagina's (klik gewoon op de link):
20.
De Beheerder verwerkt ook geanonimiseerde operationele gegevens met betrekking tot het gebruik van de online winkel (IP-adres, domein) om statistieken te genereren die nuttig zijn bij het beheer van de online winkel. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze bevatten geen kenmerken die bezoekers van de website van de Online Winkel identificeren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Rechten van personen van wie gegevens worden verwerkt
21.
De Klant heeft het recht om de Beheerder te verzoeken om toegang tot zijn persoonsgegevens, het recht om een beperking van de verwerking te vragen, het recht om een wijziging of rectificatie van gegevens te vragen wanneer deze onjuist of onvolledig zijn, het recht op overdracht, beperking van de gegevensverwerking of gegevens verwijderen en het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
22.
De Klant kan de gegevens zelf wijzigen of corrigeren, wanneer deze onjuist of onvolledig zijn, door gebruik te maken van de daarvoor bestemde functie in het account van de Klant.
23.
Indien de Klant toestemming geeft voor de verwerking van gegevens, kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.
24.
Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, dient u contact op te nemen met de Beheerder door een gepast schriftelijk bericht te sturen naar het adres van de Beheerder: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń of per e-mail naar het e-mailadres van de beheerder: dane.osobowe@e-mossa.eu.
25.
In geval van inbreuk op de regels voor de verwerking van persoonsgegevens heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, zijnde de voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens.
Tijdstip van verwerking van persoonsgegevens
26.
De persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt voor de tijd die nodig is voor de goede uitvoering van de Verkoopovereenkomst, en vervolgens voor de tijd die overeenkomt met de verjaringstermijn van vorderingen.
27.
De persoonlijke gegevens van de Klant, verkregen op basis van toestemming voor hun verwerking voor marketingdoeleinden, worden verwerkt totdat de toestemming wordt ingetrokken.
Toestemming om vragen te publiceren
28.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Beheerder op de website van de Online Winkel de inhoud van de vraag die de Klant naar de Online Winkel stuurt via de aanvraagformulieren op de website van de Online Winkel publiceert. De vragen die op de bovenstaande manier worden gepubliceerd, zullen niet vergezeld gaan van gegevens van de aanvrager, in het bijzonder zijn e-mailadres.
Auteursrechten
29.
De online winkel, met inbegrip van zijn naam, evenals zijn componenten: foto's, afbeeldingen, audio, video, presentaties, grafische elementen, informatie, software en databankrechten en elk ander materiaal gepresenteerd op de website van de Winkel of te downloaden van deze website (hierna ook : "Inhoud") zijn onderworpen aan wettelijke bescherming en hebben recht op hun eigenaren, de Verkoper of entiteiten waarmee de Verkoper passende overeenkomsten heeft gesloten. De Inhoud van de Verkoper is beschermd door auteursrecht, handelsmerk, gesloten commerciële contracten en andere rechten. De Gebruiker heeft het recht om de Inhoud, inclusief de Inhoud van de Verkoper, in overeenstemming met de wet alleen te gebruiken binnen de grenzen van het toegestane persoonlijke gebruik en alleen voor het juiste gebruik van de Online winkel. Het gebruik van de Inhoud van de Verkoper in een ander bereik dan hierboven aangegeven is alleen toegestaan op basis van de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, op straffe van nietigheid. De gebruiker mag de Inhoud van de Verkoper op geen enkele manier wijzigen, noch reproduceren, afdrukken, openbaar weergeven, distribueren of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden. Ongeautoriseerd gebruik van de Inhoud, in het bijzonder de Inhoud van de Verkoper, kan in strijd zijn met de bepalingen inzake intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van de bepalingen van de wet van 4 februari 1994 betreffende auteursrechten en naburige rechten), handelsmerken, privacy en reclame of andere wettelijke bepalingen of toepasselijke regels. De Gebruiker is niet gerechtigd om enig auteursrecht of handelsmerk uit de Online Store of enige Inhoud van de Verkoper te verwijderen. Alle rechten op de inhoud die niet uitdrukkelijk worden verleend in dit privacybeleid of op basis van een afzonderlijke schriftelijke toestemming waarnaar hierboven wordt verwezen, zijn voorbehouden door en voor hun eigenaren en worden als zodanig beschermd door de wet.
Slotbepalingen
30.
De Online Store kan links naar andere websites bevatten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de nl.e-mossa.eu Online Winkel.
31.
Stuur alle vragen over het Cookiebeleid naar het volgende e-mailadres: dane.osobowe@e-mossa.eu.
32.
De Online Winkel behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk moment te wijzigen en bij te werken om ervoor te zorgen dat het te allen tijde voldoet aan de huidige wettelijke vereisten en overeenkomt met het huidige aanbod van producten en diensten. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd in de vorm van een uniforme tekst met wijzigingen in het Privacybeleid op de website van de winkel nl.e-mossa.eu. Bovendien vereist het doen van aankopen in de online winkel nl.e-mossa.eu telkens de huidige versie van het beleid en de acceptatie ervan.
pixel