Reglement van de MOSSA online winkel

Inhoudsopgave

De online winkel nl.e-mossa.eu draagt zorg voor de rechten van consumenten. De consument kan geen afstand doen van de hem door de Wet consumentenrechten verleende rechten. De bepalingen van de contracten die voor de consument minder gunstig zijn dan de bepalingen van de Consumentenrechtenwet zijn ongeldig en in plaats daarvan zijn de voorschriften van de Consumentenrechtenwet van toepassing. Daarom zijn de bepalingen van deze verordeningen niet bedoeld om consumentenrechten die aan hen worden verleend door dwingende wettelijke bepalingen uit te sluiten of te beperken, en eventuele twijfels moeten worden uitgelegd in het voordeel van de consument. In het geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Reglement met de bovenstaande bepalingen, prevaleren deze bepalingen en moeten deze worden toegepast.

1
Algemene bepalingen
1.1
De online winkel die beschikbaar is op nl.e-mossa.eu wordt beheerd door:

Marcin Błahyj en Piotr Błahyj die samen een geregistreerd partnerschap runnen onder de naam MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. gevestigd in Toruń, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit gevoerd door de minister die verantwoordelijk is voor economie, met de zetel en adres tot leveringen: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, BTWnummer PL: 8792554728, statistisch nummer REGON: 340440230, BDO: 000388568, e-mailadres: nl.store@e-mossa.eu.
1.2
Dit Reglement is gericht aan zowel consumenten als ondernemers die gebruikmaken van de Online Winkel.
1.3
Definities:
 1. Werkdag – één dag van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen.
 2. Registratieformulier – een formulier dat beschikbaar is in de Online Winkel waarmee u een Account kunt aanmaken.
 3. Bestelformulier – Elektronische Dienst, een interactief formulier dat beschikbaar is in de Online Winkel waarmee u een Bestelling kunt plaatsen.
 4. Klant – een natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, die een Bestelling plaatst in de Online Winkel.
 5. Burgerlijk Wetboek – de Wet op het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 (Staatsblad van 1964 nr. 16, lid 93, zoals gewijzigd).
 6. Consument – betekent een natuurlijke persoon die met de ondernemer een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 7. Account – Elektronische Dienst, een verzameling middelen in het IT-systeem van de Dienstverlener gemarkeerd met een individuele naam (login) en wachtwoord, waarin de gegevens die door de Ontvanger van de Dienst en informatie over door hem in de Online Winkel geplaatste Bestellingen worden verzameld .
 8. Nieuwsbrief – Elektronische Dienst, een elektronische distributiedienst die door de Dienstverlener via e-mail wordt aangeboden, waardoor alle Ontvangers van de Dienst die deze dienst gebruiken automatisch cyclische inhoud van volgende edities van de Nieuwsbrief kunnen ontvangen van de Dienstverlener, met informatie over Producten, nieuwe producten en aanbiedingen in de Online Winkel.
 9. Product; Goederen – een roerend artikel dat beschikbaar is in de online winkel en dat het onderwerp is van de verkoopovereenkomst tussen de klant en de verkoper.
 10. Individuele ondernemer – betekent een natuurlijke persoon die een contract sluit dat rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfsactiviteit, indien uit de inhoud van dit contract blijkt dat het voor hem geen professioneel karakter heeft, met name voortvloeiend uit het onderwerp van zijn bedrijf, beschikbaar gesteld op op basis van het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit.
 11. Reglement – dit reglement van de Online Winkel.
 12. AVG (RODO) – Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/ 46 / EC (algemene verordening inzake gegevensbescherming) (Staatsblad UE. nr. van 2016, nr. 119, bldz. 1, zoals gewijzigd).
 13. Online winkel (winkel) – de online winkel van de serviceprovider die beschikbaar is op het internetadres: nl.e-mossa.eu.
 14. Verkoper; Dienstverlener – Marcin Błahyj en Piotr Błahyj hebben samen een geregistreerd partnerschap onder de naam MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. met geregistreerd kantoor in Toruń, ingeschreven in het Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit beheerd door de minister die verantwoordelijk is voor de economie en met de zetel en afleveradres: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen, BTW-nummer: PL 8792554728, ststistisch nummer REGON: 340440230, e-mailadres: nl.store@e-mossa.eu.
 15. Verkoopcontract – een contract voor de verkoop van een Product dat is gesloten of gesloten tussen de Klant en de Verkoper via de Online Winkel.
 16. Elektronische dienst – een dienst die elektronisch wordt geleverd door de Dienstverlener aan de Ontvanger van de Dienst via de Online Winkel.
 17. Ontvanger – een natuurlijke persoon, rechtspersoon of een organisatie-eenheid die geen rechtspersoon is, waarvan de specifieke bepalingen rechtsbevoegdheid verlenen, die de Elektronische Dienst gebruikt of voornemens is te gebruiken.
 18. Gebruiker – een natuurlijke persoon die de functionaliteit van de online winkel gebruikt, inclusief de Klant of Dienstontvangerl.
 19. Wet op de consumentenrechten – de wet van 30 mei 2014 op de consumentenrechten (Staatsblad van 2014, lid 827, zoals gewijzigd)
 20. Bestelling – Wilsverklaring van de Klant ingediend via het Bestelformulier en direct gericht op het sluiten van de Overeenkomst
2
Elektronische diensten in de online winkel
2.1
De volgende Elektronische Diensten zijn beschikbaar in de Online Store: Account, Bestelformulier en Nieuwsbrief.
2.1.1
Account - het gebruik van het Account is mogelijk onmiddellijk nadat de Klant drie opeenvolgende stappen heeft voltooid - (1) het invullen van het Registratieformulier, (2) het accepteren van de voorwaarden van de regelgeving en het privacybeleid (3) klikken op het veld "Register account" . Overeenkomstig punt 2.1.2 wordt ook automatisch een account voor de Dienstontvanger aangemaakt in de bestelprocedure. Van het Reglement, als de Dienstontvanger geen Account had op het moment van het plaatsen van de Bestelling. Het hebben van een Account is noodzakelijk om de Bestelling door de Online Winkel te accepteren en te onderhouden. In het Registratieformulier is het noodzakelijk dat de Servicegebruiker de volgende gegevens verstrekt: naam en achternaam / bedrijfsnaam, e-mailadres en wachtwoord. Het account wordt alleen geopend voor de uitvoering van bestellingen die in de online winkel zijn geplaatst en maakt het met name mogelijk om de status en geschiedenis van individuele bestellingen te controleren. Informatie over het aanmaken van een Account wordt verzonden naar het e-mailadres dat door de Serviceontvanger is opgegeven.
2.1.1.1
De Account Electronische Dienst wordt gratis aangeboden voor onbepaalde tijd. De Dienstontvanger kan te allen tijde en zonder opgaaf van reden het Account verwijderen (opzeggen uit het Account) door een passend verzoek te sturen naar de Dienstverlener, in het bijzonder via e-mail naar het volgende adres: nl.store@e-mossa.eu of schriftelijk op het volgende adres: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
2.1.2
Bestelformulier - het gebruik van het Bestelformulier begint wanneer de Klant het eerste Product toevoegt aan het elektronische winkelmandje in de Online Winkel. Het plaatsen van een Bestelling vindt plaats nadat de Klant twee opeenvolgende stappen heeft voltooid - (1) na het invullen van het Bestelformulier en (2) het klikken op de website van de Online Store na het invullen van het Bestelformulier, het veld "Bestelling met betalingsverplichting" - tot die tijd is het is het mogelijk om de ingevoerde gegevens te wijzigen (volg hiervoor de weergegeven berichten en informatie die beschikbaar zijn op de website van de Online Store). In het Bestelformulier is het noodzakelijk dat de Klant de volgende gegevens over de Klant verstrekt: voor- en achternaam / bedrijfsnaam, adres (straat, huis / huisnummer, postcode, stad, land), e-mailadres, contact telefoonnummer en gegevens met betrekking tot de Verkoopovereenkomst: Product(en), hoeveelheid Product(en), plaats en wijze van levering van Product(en), wijze van betaling. In het geval van klanten die geen consument zijn, is het ook noodzakelijk om de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer te verstrekken.
2.1.2.1
De Elekronische Diernst Bestelformulier wordt gratis verstrekt en is eenmalig van aard en eindigt op het moment dat de Bestelling erdoor wordt geplaatst of wanneer de Klant ophoudt de Bestelling er eerder via te plaatsen.
2.1.3
Nieuwsbrief - het gebruik van de Nieuwsbrief vindt plaats onmiddellijk na het invoeren van het e-mailadres in het veld in de voettekst van de website nl.e-mossa.eu "Nieuwsbrief" zichtbaar op de website van de online winkel van het e-mailadres waarnaar volgende edities van de nieuwsbrief moeten worden verzonden en klikken op het veld "Abonneren". U kunt zich ook abonneren op de nieuwsbrief door het juiste selectievakje te selecteren bij het aanmaken van een account of het plaatsen van een bestelling - na het aanmaken van het account en het bevestigen van de toestemming van de gebruiker voor het verzenden van de nieuwsbrief in de vorm van een elektronisch bericht, is de serviceontvanger geabonneerd op de nieuwsbrief .
2.1.3.1
De Elektronische Dienst Nieuwsbrief wordt gratis aangeboden voor onbepaalde tijd. De ontvanger van de service kan zich te allen tijde en zonder opgave van reden afmelden voor de nieuwsbrief (uit de nieuwsbrief) door een passend verzoek aan de serviceprovider te sturen, met name via e-mail naar het volgende adres: nl.store@e-mossa.eu of schriftelijk op het volgende adres: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
2.2
Technische vereisten die nodig zijn voor samenwerking met het door de Dienstverlener gebruikte ICT-systeem:
(1) een computer, laptop of ander multimedia-apparaat met internettoegang;
(2) toegang tot elektronische post;
(3) webbrowser:
 1. Chrome versie 49 of nieuwer met JavaScript ingeschakeld, of
 2. Firefox versie 43 of nieuwer met JavaScript ingeschakeld, of
 3. Microsoft Edge versie 13 of hoger met JavaScript ingeschakeld, of
 4. Opera versie 36 of nieuwer met JavaScript ingeschakeld, of
 5. Safari 4 of nieuwer met JavaScript ingeschakeld;
 6. het in de webbrowser inschakelen van de mogelijkheid om cookies en Javascript op te slaan.
2.3
De Dienstontvanger is verplicht de Online Winkel te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met de wet en de goede zeden, met respect voor de persoonlijke rechten en auteursrechten en intellectuele eigendom van de Dienstverlener en derden. De Dienstontvanger is verplicht gegevens in te voeren die overeenkomen met de feiten. Het is de Ontvanger van de Dienst verboden om illegale inhoud te verstrekken.
2.4
De Dienstverlener levert Elektronische Diensten zonder gebreken.
2.5
Klachtenprocedure met betrekking tot Elektronische Diensten: Klachten met betrekking tot de levering van Elektronische Diensten door de Dienstverlener en andere klachten met betrekking tot de werking van de Online Winkel (met uitzondering van de Productklachtenprocedure, die wordt vermeld in punt 6 van de Regelgeving), kan de Klant indienen, bijvoorbeeld:
 1. schriftelijk op het volgende adres: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: nl.store@e-mossa.eu;
2.5.1
Het wordt aanbevolen dat de serviceontvanger in de klachtbeschrijving het volgende vermeldt: (1) informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum van optreden van onregelmatigheden; (2) de verzoeken van de serviceontvanger; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient - dit zal de behandeling van de klacht door de Dienstverlener vergemakkelijken en versnellen. De eisen genoemd in de vorige zin zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen omschrijving van de klacht.
2.5.2
De Dienstverlener reageert onmiddellijk op de klacht, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening.
2.6
Om de veiligheid van de verzending van berichten en gegevens in verband met de diensten die worden geleverd als onderdeel van de Website te waarborgen, neemt de Dienstverlener technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van bedreiging voor de veiligheid van de geleverde diensten, met name maatregelen om de verwerving en wijziging van persoonlijke gegevens die door onbevoegden op internet worden verzonden, te voorkomen. De Dienstverlener informeert de Ontvanger van de Dienst op zijn verzoek, in de door hem gekozen vorm, over de specifieke risico's verbonden aan het gebruik van eventuele elektronisch verleende diensten.
2.7
De Gebruiker die gebruik maakt van de Account Elektronische Dienst kan meningen posten in de Online winkel.
2.8
De Gebruiker kan er ook mee instemmen om feedback te geven aan entiteiten door een speciaal veld te accepteren op het moment van bestellen. In geval van toestemming gaat de klant akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens, inclusief e-mailadres en informatie over de aankoop en het verloop van transacties in de Online Winkel, aan de volgende entiteiten:
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 VS
om een oordeel te krijgen over het aangekochte product en/of de Winkel en om deze op de websites van bovengenoemde entiteiten te plaatsen. Elke keer dat een bestelling wordt geplaatst, kan toestemming worden verleend aan de hierboven beschreven entiteiten.
2.9
Als de meningen die door de Gebruiker in de Online winkel zijn geplaatst, werken zijn in de zin van de wet van 4 februari 1994 op het auteursrecht en naburige rechten (geconsolideerde tekst, Staatsblad van 2006, nr. 90, item 631, zoals gewijzigd), de Gebruiker waarnaar wordt verwezen in punt 2.7 hierboven, die vrijwillig meningen in de Online winkel plaatst op het moment van hun vaststelling (ook in onvoltooide vorm), verleent de dienstverlener een niet-exclusieve, gratis en niet-overdraagbare licentie voor de dienstverlener om deze werken gebruiken, waaronder met name de publicatie van werken in de Online Store, evenals in andere publicaties van de Service Provider. De licentie wordt verleend voor alle bij het sluiten van het contract voor de levering van Diensten bekende toepassingsgebieden, in het bijzonder voor de in art. 50 van de bovengenoemde wet op het auteursrecht en naburige rechten, en:
 1. op het gebied van opname en reproductie van het werk - het maken van kopieën van het werk met behulp van een bepaalde techniek, waaronder druk-, reproductie-, magnetische opname- en digitale technologie;
 2. bij het verhandelen van het origineel of de kopieën waarop het werk is opgenomen - het op de markt brengen, uitlenen of verhuren van het origineel of de kopieën;
 3. in het kader van de verspreiding van het werk op een andere manier dan gespecificeerd in punt b) hierboven - openbare uitvoering, tentoonstelling, vertoning, reproductie, uitzending en heruitzending, evenals het openbaar beschikbaar maken van het werk op een zodanige manier dat iedereen kan beschikken toegang tot het op de door hen gekozen plaats en tijd.
2.10
De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Online winkel geen forum is dat beschikbaar is voor het grote publiek met als doel enige inhoud te publiceren, maar dient om feitelijke en wettige en morele informatie uit te wisselen (inclusief meningen, opmerkingen en beoordelingen) met betrekking tot elektronische diensten of Producten.
2.11
De Dienstverlener kan het recht van de Gebruiker om Elektronische Diensten te gebruiken met onmiddellijke ingang ontnemen of beperken in geval van overtreding van de voorschriften door hem, in het bijzonder wanneer de Gebruiker:
 1. verstrekt tijdens de registratie van het Account in de Online Winkel gegevens die onwaar, onnauwkeurig of verouderd zijn, misleidend zijn of inbreuk maken op de rechten van derden;
 2. via de Online Store inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke rechten van derden, in het bijzonder de persoonlijke rechten van andere klanten van de Online Winkel;
 3. ander gedrag vertonen dat door de serviceprovider wordt beschouwd als in strijd met de toepasselijke wetgeving of algemene beginselen van internetgebruik of schadelijk voor de reputatie van de serviceprovider.
2.12
De Gebruiker is in het bijzonder verplicht om:
 1. geen inhoud verstrekken of verzenden die bij wet verboden is, bijv. inhoud die geweld aanmoedigt, lasterlijk is of in strijd is met persoonlijke rechten en andere rechten van derden,
 2. de Online Winkel te gebruiken op een manier die de werking ervan niet verstoort, met name door het gebruik van specifieke software of apparaten,
 3. geen acties te ondernemen zoals: het verzenden of plaatsen van ongevraagde commerciële informatie (spam) als onderdeel van de Online Winkel,
 4. de Online Winkel te gebruiken op een manier die andere klanten niet hindert,
 5. alle inhouden geplaatst in de Online Winkel alleen voor persoonlijk gebruik te gebruiken,
 6. de Online Winkel te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met de geldende bepalingen op het grondgebied van de Republiek Polen.
2.13
Door een opinie te plaatsen, verklaart de Gebruiker dat:
 1. het beschikbaar stellen van de opinie via de Online winkel niet in strijd is met de wet, goede manieren of iemands rechten,
 2. vrijwaart de verkoper van claims die kunnen ontstaan in verband met het verstrekken van meningen via de Online winkel, waaronder: dat hij de toegekende of overeengekomen vergoeding, schadevergoeding of compensatie betaalt, de gevolgen van de inbreuk opheft en andere claims compenseert, en dekt de hieruit voortvloeiende kosten, inclusief de bijbehorende juridische kosten.
2.14
Door dit reglement te accepteren, stemt de Gebruiker ermee in geen opinies te plaatsen die links bevatten naar externe websites met een promotioneel of reclamekarakter, die gegevens van derden of inhoud bevatten die algemeen als beledigend wordt beschouwd.
2.15
De Gebruiker mag beoordelingen niet zelf verwijderen of bewerken. De Gebruiker heeft het recht om de verkoper te vragen een opinie te verwijderen of te bewerken door een bericht te sturen naar het e-mailadres: nl.store@e-mossa.eu.
3
Voorwaarden voor het sluiten van een verkoopovereenkomst
3.1
De sluiting van de Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper vindt plaats nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst met behulp van het bestelformulier in de online winkel in overeenstemming met punt 2.1.2 van het Reglement.
3.2
Het sluiten van een Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper vereist dat de Klant een Account heeft. Als de Klant een bestelling plaatst zonder een account te hebben, wordt het account aangemaakt als onderdeel van het proces voor het indienen van de bestelling, in overeenstemming met punt 2.1.1. Van het Reglement.
3.3
De productprijs die op de website van de Online Winkel wordt weergegeven, is uitgedrukt in euro (EUR) en is inclusief belastingen. De totale prijs inclusief belastingen van het Product dat het onderwerp is van de Bestelling, evenals de leveringskosten (inclusief kosten voor transport, levering en postdiensten) en andere kosten, en als het bedrag van deze vergoedingen niet kan worden bepaald - over de verplichting om ze te betalen, wordt de Klant op de website van de Online Winkel geïnformeerd bij het plaatsen van een Bestelling, ook wanneer de Klant zijn wil kenbaar maakt gebonden te zijn aan de Verkoopovereenkomst.
3.4
De procedure voor het sluiten van een Verkoopovereenkomst in de Online Winkel met behulp van het Bestelformulier:
 1. De sluiting van de Verkoopovereenkomst tussen de Klant en de Verkoper vindt plaats nadat de klant een Bestelling in de online winkel heeft geplaatst in overeenstemming met punt 2.1.2 van het Reglement.
 2. Na het plaatsen van de Bestelling bevestigt de Verkoper onmiddellijk de ontvangst ervan en aanvaardt hij tegelijkertijd de Bestelling voor uitvoering. Bevestiging van ontvangst van de Bestelling en de acceptatie ervan voor uitvoering vindt plaats door de Klant een passende e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Klant dat bij het plaatsen van de Bestelling is opgegeven, die ten minste de verklaring van ontvangst van de Bestelling en de aanvaarding van de Verkoper bevat voor uitvoering en bevestiging van de totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. Na ontvangst van bovenstaande e-mail door de Klant, komt er een Verkoopovereenkomst tot stand tussen de Klant en de Verkoper. De Verkoopovereenkomst wordt gesloten voor de duur van de uitvoering ervan.
3.5
Het consolideren, beveiligen en ter beschikking stellen van de inhoud van de gesloten Verkoopovereenkomst aan de Klant vindt plaats door (1) het verstrekken van dit Reglement op de website van de Online Winkel en (2) het verzenden van het e-mailbericht waarnaar wordt verwezen in punt 3.4. Van het Reglement. De inhoud van de Verkoopovereenkomst wordt bovendien vastgelegd en beveiligd in het IT-systeem van de online winkel van de verkoper.
4
Methoden en betalingsvoorwaarden voor producten
4.1
De Verkoper biedt de Klant de volgende betaalmethoden onder de Verkoopovereenkomst:
4.1.1
Elektronische betalingen en kaartbetalingen - mogelijke huidige betalingsmethoden worden gespecificeerd op de website van de Online Winkel in het informatietabblad over betalingsmethoden en op de website https://www.paypal.com, https://www.idopayments.com. Afwikkelingen van transacties met elektronische betalingen en met een betaalkaart worden uitgevoerd in overeenstemming met de keuze van de Klant via de volgende websites, verwerking van elektronische betalingen en met een betaalkaart:
 1. PayPal.com - PayPal (Europe) S.ar.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping 22-24 BoulevardRoyal, L-2449, Luxemburg,
 2. IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251,
Betalingen per creditcard die direct beschikbaar zijn op de website van de Online Winkel, worden gedaan door IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polen, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
4.1.2
Bankoverschrijvingen:
 • Bij bankoverschrijvingen verricht de Klant een betaling op de bankrekening van de Verkoper die is opgegeven bij het plaatsen van de Bestelling en in de e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de Bestelling door de Verkoper.
De naam, achternaam en het nummer van de bestelling moeten worden vermeld in de titel van de overdracht.
4.1.3
Rembours, d.w.z. contant bij aflevering, de waarde van de transactie moet worden betaald aan de koerier die de goederen levert.
4.2
Betalingsdeadline:
Indien de Klant kiest voor elektronische betalingen of betaling per creditcard, is de Klant verplicht om de betaling binnen 10 kalenderdagen vanaf de datum van de Verkoopovereenkomst te voldoen.
5
De kosten, methoden en data van levering en afhaling van het product
5.1
De levering van het Product aan de Klant is verschuldigd, tenzij de Verkoopovereenkomst anders bepaalt. De leveringskosten van het product (inclusief kosten voor transport, levering en postdiensten) worden aan de Klant aangegeven op haar website en bij het plaatsen van de bestelling, ook wanneer de klant zijn wil kenbaar maakt gebonden te zijn aan de verkoop Overeenkomst.
5.2
De Verkoper biedt de Klant de volgende methoden voor levering of afhaling van het Product:
 1. DHL koeriersdienst
 2. DPD koeriersdienst
 3. GLS-koeriersbezorging
5.3
De leveringswijzen van de Producten zoals aangegeven in het vorige punt zijn in het algemeen van toepassing op alle Producten. Het is echter mogelijk dat sommige vormen van verzending niet beschikbaar zijn vanwege de specificiteit of grootte van de aangeboden producten, evenals vanwege de locatie van de bestelling die door de klant is gekozen. Gedetailleerde informatie over mogelijke leveringsopties voor een bepaald product is altijd beschikbaar op haar website. U kunt deze controleren door op de link "Levering" te klikken. In het geval van het bestellen van meerdere producten, is het mogelijk om sommige vormen van verzending uit te sluiten vanwege het niet beschikbaar zijn van een van de bestelde producten.
5.4
De datum van levering van het Product aan de Klant is maximaal 35 werkdagen. In het geval van Producten met verschillende levertijden is de leveringsdatum de langst opgegeven datum, die echter niet langer mag zijn dan 35 Werkdagen. De datum van levering van het Product aan de Klant bestaat uit:
 1. Het tijdstip waarop de bestelling door de verkoper wordt uitgevoerd - dit is de tijd waarin de verkoper zich ertoe verbindt de goederen voor te bereiden voor levering aan de klant of om het product naar de klant te verzenden. De Klant wordt op de Productpagina geïnformeerd over het tijdstip van uitvoering van de bestelling door de Verkoper.
 2. Levertijd - wordt gedefinieerd in Werkdagen. Dit is het moment waarop de Vervoerder het Product aan de Klant levert. De Klant wordt geïnformeerd over de levertijd van de zending met het Product op de website van het Product, evenals op het tabblad "Levering".
Beide hierboven gedefinieerde termijnen mogen in totaal niet langer zijn dan 35 werkdagen en worden gezamenlijk als levertijd beschouwd.
5.5
De start van de termijn voor levering van het Product aan de Klant wordt als volgt geteld: Als de Klant de methode van elektronische betaling of per betaalkaart kiest - vanaf de datum van creditering van de bankrekening van de Verkoper of de vereffeningsrekening.
6A
Productklacht gebseerd op garantie
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op klachten over producten die tot en met 31 december 2022 door een consument of particuliere ondernemer zijn gekocht, evenals producten die voor en na die datum zijn gekocht door een klant die geen consument of particuliere ondernemer is.
6A.1
De basis en de omvang van de aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de Klant, indien het verkochte Product een fysiek of juridisch defect heeft (garantie), wordt bepaald door algemeen geldende wetten, met name in het Burgerlijk Wetboek (met name in de artikelen 556-576 van het Burgerlijk Wetboek)
6A.2
De Verkoper is verplicht de Klant een Product zonder gebreken te leveren.
6A.3
De klacht kan door de Klant worden ingediend, bijvoorbeeld:
 1. schriftelijk naar het volgende adres: MOSSA, Klantenservice kantoor, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: nl.store@e-mossa.eu;
 3. door het inloggen op uw account op nl.e-mossa.eu en vervolgens de goederen voor de klacht selecteren in het klachtenpaneel.
6A.4
Het wordt aanbevolen dat de Klant in de beschrijving van de klacht het volgende vermeldt: (1) informatie en omstandigheden met betrekking tot het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum van het defect; (2) een methode eisen om het Product in overeenstemming te brengen met de Verkoopovereenkomst of een verklaring van prijsverlaging of terugtrekking uit de Verkoopovereenkomst; en (3) contactgegevens van de persoon die de klacht indient - dit zal de behandeling van de klacht door de verkoper vergemakkelijken en versnellen. De eisen genoemd in de vorige zin zijn slechts aanbevelingen en hebben geen invloed op de effectiviteit van klachten die worden ingediend zonder de aanbevolen omschrijving van de klacht.
6A.5
De Verkoper zal onmiddellijk reageren op de klacht van de Klant, niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum van indiening ervan. Het niet reageren op de Verkoper binnen de bovengenoemde termijn betekent dat de Verkoper de klacht gegrond achtte.
6A.6
De Klant die de rechten onder de garantie uitoefent, is verplicht het defecte product op kosten van de verkoper af te leveren op het volgende adres: MOSSA, Klantenservice kantoor, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen. Indien de levering van het Product door de Klant door het type Product of de wijze van installatie ervan buitengewoon moeilijk zou zijn, is de Klant verplicht het Product ter beschikking te stellen aan de Verkoper op de plaats waar het Product zich bevindt.
6B
Productklacht op basis van niet-conformiteit met de overeenkomst
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn vanaf 1 januari 2023 van toepassing op klachten over producten gekocht door een consument en een particuliere ondernemer.
6B.1
Indien het verkochte product niet in overeenstemming is met de tot stand gekomen verkoopovereenkomst, is de verkoper jegens de klant die consument of particuliere ondernemer is aansprakelijk en erkent hij klachten dienaangaande op grond van de bepalingen van de Wet Consumentenrechten met betrekking tot de non-conformiteit van de goederen met de overeenkomst (artikel 43a e.v. van de Wet Consumentenrechten).
6B.2
In geval van niet-conformiteit van het product met de verkoopovereenkomst, kan de klant bedoeld in par. 6B.1 hierboven reparatie of vervanging van het product verzoeken. Als het onmogelijk is om het product in overeenstemming te brengen met de verkoopovereenkomst op de door de klant gekozen manier of buitensporige kosten voor de verkoper zou vergen, kan de verkoper het product vervangen wanneer de klant om reparatie heeft verzocht of het product repareren wanneer de klant om vervanging heeft verzocht. Indien de reparatie en vervanging onmogelijk zijn of buitensporige kosten voo de verkoper met zich meebrengen, kan de verkoper weigeren het product in overeenstemming met de verkoopovereenkomst te brengen, en de klant kan het in paragraaf 6B.4 vermelde verzoek indienen. Voor de beoordeling van "buitensporige kosten" houdt de verkoper rekening met alle omstandigheden van het geval.
6B.3
In de gevallen aangegeven in par. 6B.2 hierboven stelt de klant het product ter reparatie of vervanging ter beschikking van de verkoper. De verkoper zal het product repareren of vervangen binnen een redelijke termijn vanaf het moment waarop de klant hem op de hoogte heeft gesteld van de non-conformiteit van het product en zonder onnodig ongemak voor de klant. De verkoper draagt de kosten van reparatie of vervanging van het product en zorgt op eigen kosten voor het ophalen van het product. Om het product op te halen, stelt de verkoper de in punt 6B.1 bedoelde klanten ter beschikking een kosteloze manier om het geclaimde product op te halen via een koeriersbedrijf, na het indienen van een klacht door de klant.
6B.4
In geval van niet-conformiteit van het product met de verkoopovereenkomst, kan de klant bedoeld in par. 6B.1 een prijsverlaging of terugbetaling vragen wegens terugtrekking uit het contract indien:
 1. de verkoper weigerde het product in overeenstemming met de verkoopovereenkomst te brengen in overeenstemming met punt 6B.2 hierboven;
 2. de verkoper heeft het product niet in overeenstemming gebracht met de verkoopovereenkomst in overeenstemming met punt 6B.2 hierboven;
 3. de niet-conformiteit van het product met de verkoopovereenkomst blijft bestaan, ook al heeft de verkoper geprobeerd de goederen in overeenstemming met de verkoopovereenkomst te bregen;
 4. het gebrek aan overeenstemming van het product met de verkoopovereenkomst is significant genoeg om een prijsverlaging of terugtrekking uit de verkoopovereenkomst te rechtvaardigen zonder voorafgaand gebruik te maken van de beschermingsmaatregelen vermeld in punt 6B.2 hierboven;
 5. uit de verklaring of omstandigheden van de verkoper blijkt duidelijk dat hij het product niet binnen een redelijke termijn of zonder onnodig ongemak voor de klant in overeenstemming met de verkoopovereenkomst zal brengen.
6B.5
De verlaagde prijs blijft in een zodanige verhouding tot de prijs van het product waarin de waarde van het product in overeenstemming met de verkoopovereenkomst staat tot de waarde van het product die niet in overeenstemming is met de verkoopovereenkomst. De verkoper stort het verschuldigde bedrag als onderdeel van de prijsverlaging onverwijld terug aan de klant, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring van de lant over de prijsverlaging.
6B.6
De klant kan zich niet terugtrekken uit de verkoopovereenkomst als het niet-conform zijn van het product met de verkoopovereenkomst onrelevant is is. Er wordt aangenomen dat het gebrek aan overeenstemming van het product met de verkoopovereenkomst relevant is. In geval van herroeping van de verkoopovereenkomst, retourneert de klant het product onmiddellijk op zijn kosten aan de verkoper. De verkoper zal de prijs van het product onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product, aan de klant terugbetalen.
6B.7
Als de niet-conformiteit van het product met de verkoopovereenkomst alleen van toepassing is op bepaalde producten die onder de verkoopovereenkomst zijn geleverd, kan de klant de verkoopovereenkomst alleen voor deze producten herroepen. De uitzondering is de situatie waarin de klant zich kan terugtrekken uit de verkoopovereenkomst voor alle producten als van de klant redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij ermee instemt alleen producten te behouden die voldoen aan de verkoopovereenkomst.
6B.8
De verkoper retourneert de prijs van de producten met hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt om ervoor te betalen, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met een andere manier van retourneren die voor hem geen kosten met zich meebrengt.
6B.9
De verkoper is aansprakelijk voor de niet-conformiteit van het product met de verkoopovereenkomst die bestaat op het moment van levering en die binnen twee jaar vanaf dat moment wordt geopenbaard, tenzij de door de verkoper opgegeven vervaldatum van het product langer is. Er wordt verondersteld dat het gebrek aan overeenstemming van het product met de verkoopovereenkomst, dat werd onthuld vóór het verstrijken van twee jaar vanaf het moment van levering van het product, bestond op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen of het vermoeden kan niet worden verzoend met de specificiteit van het product of de aard van het gebrek aan overeenstemming van het product met de verkoopovereenkomst.
6B.10
De verkoper is niet verantwoordelijk voor de niet-conformiteit van het product met de verkoopovereenkomst indien de klant bedoeld in par. 6B.1 hierboven, uiterlijk bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, duidelijke informatie heeft ontvangen dat het gekochte product defect is (bv. een product met schade, vuil, enz.) en het ontbreken van een specifiek productkenmerk heeft aanvaard.
6B.11
De klant die de rechten uitoefent wegens niet-conformiteit van de producten met de verkoopovereenkomst dient zijn verzoek in te dienen:
 1. schriftelijk naar het volgende adres: MOSSA, Customer Service Office, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: nl.store@e-mossa.eu;
 3. door in te loggen op zijn account op nl.e-mossa.eu en vervolgens de goederen te selecteren waarvoor u een klacht wilt indienen in het klachtenpaneel.
7
Buitengerechtelijke methoden voor de behandeling van klachten en verhaalmiddelen, evenals regels voor toegang tot deze procedures
7.1
De Klant die consument is, kan bij interesse gebruik maken van buitengerechtelijke klachten- en verhaalmiddelen. Geschillen met betrekking tot online aankopen kunnen worden opgelost door middel van een bemiddelingsprocedure bij de Provinciale Inspecties van de Handelsinspectie of een arbitrageprocedure bij de Provinciale Inspectie van de Handelsinspectie. Internetadressen van individuele provinciale inspecties van de handelsinspectie zijn te vinden op http://www.polubowne.uokik.gov.pl/download/rejestr_podmiotow.xlsx. De consument kan ook andere methoden voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting gebruiken en bijvoorbeeld zijn klacht indienen via het EU ODR-onlineplatform, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8
Het recht om het contract te herroepen (geldt voor verkoopcontracten afgesloten vanaf 25 december 2014)
8.1
Een Klant die een Consument of een Individuele Ondernemer is die een Verkoopovereenkomst heeft gesloten, kan, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen en zonder kosten herroepen, met uitzondering van de kosten vermeld in punt. 8.8 van het Reglement.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument of individuele ondernemer de verkoper, het bedrijf MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. met statutaire zetel in Toruń op ul. Barwna 53, tel. 733 000 623, e-mailadres: nl.store@e-mossa.eu, over uw beslissing om het contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring, bijvoorbeeld:
 1. schriftelijk naar het volgende adres: MOSSA, Klantenservice kantoor, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen;
 2. in elektronische vorm via e-mail naar het volgende adres: nl.store@e-mossa.eu;
 3. inloggen op uw account op nl.e-mossa.eu en vervolgens de te retourneren goederen selecteren in het retourpaneel;
De Consument of Ondernemer kan gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om te voldoen aan de termijn om de overeenkomst te herroepen, volstaat het dat de consument of individuele ondernemer informatie over de uitoefening van zijn herroepingsrecht vóór het verstrijken van de bovengenoemde termijn verzendt.
8.2
Een voorbeeld van een modelformulier voor herroeping is opgenomen in bijlage 2 bij de Wet consumentenrechten en is bovendien beschikbaar in punt 11 van het Reglement. De consument of individuele ondernemer mag het formuliersjabloon gebruiken, maar is niet verplicht.
8.3
De periode voor herroeping van het contract begint:
 1. voor een overeenkomst bij de uitvoering waarvan de verkoper het product afgeeft, de verplichting om de eigendom ervan over te dragen (bijvoorbeeld een verkoopovereenkomst) - van de overname van het product door de consument of een individuele ondernemer of een door hem aangewezen derde dan de vervoerder, en in het geval van een overeenkomst die: (1) veel Producten omvat die afzonderlijk, in batches of in delen worden geleverd - vanaf het in bezit nemen van het laatste Product, batch of onderdeel, of (2) bestaat uit de reguliere levering van Producten voor een bepaalde periode - vanaf het in bezit nemen van de eerste van de Producten;
 2. voor andere contracten - vanaf de datum van afsluiting van het contract.
8.4
Bij herroeping van een overeenkomst op afstand wordt de overeenkomst als nietig beschouwd.
8.5
De verkoper is verplicht om alle door hem gedane betalingen, daaronder begrepen de kosten van levering van de overeenkomst, onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de verklaring van herroeping van de consument of individuele ondernemer aan de consument of individuele ondernemer te retourneren. het Product (behalve de kosten vermeld in punt 8.8. Van het Reglement). Verkoper zal de betaling terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als de Consument of Particuliere Ondernemer heeft gebruikt, tenzij de Consument of Particuliere Ondernemer uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van terugbetaling, waar voor hem geen kosten aan verbonden zijn. Indien de Verkoper niet heeft aangeboden het Product zelf af te halen bij de Consument of Particuliere Ondernemer, mag hij de terugbetaling van ontvangen betalingen van de Consument of Particuliere Ondernemer wachten tot het Product is teruggestuurd of de Consument of Particuliere Ondernemer het terugzenden bewijst waarop het evenement op de eerste plaats komt.
8.6
De Consument of Particuliere Ondernemer is verplicht het Product onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, aan Verkoper te retourneren of ter afhaling aan een door Verkoper gemachtigde persoon af te geven, tenzij Verkoper heeft aangeboden het Product zelf af te halen. Om de deadline te halen, volstaat het om het product vóór de vervaldatum te retourneren. De Consument of Particuliere Ondernemer kan het Product terugsturen naar het volgende adres: MOSSA, Klantenservice kantoor, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polen.
8.7
De Consument of Particuliere Ondernemer is verantwoordelijk voor waardevermindering van het Product als gevolg van een gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
8.8
Eventuele kosten in verband met de herroeping door de Consument of Particuliere Ondernemer van de overeenkomst, die de Consument of Particuliere Ondernemer moet dragen:
 1. Indien de Consument of Particuliere Ondernemer heeft gekozen voor een andere wijze van levering van het Product dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die beschikbaar is in de Online Winkel, is de Verkoper niet verplicht de door de Consument of Particuliere Ondernemer gemaakte extra kosten te vergoeden.
 2. De Consument of Particuliere Ondernemer draagt de directe kosten van het terugzenden van het Product.
8.9
Het herroepingsrecht van de consument of individuele ondernemer is uitgesloten met betrekking tot overeenkomsten:
 1. voor het verlenen van diensten, indien de ondernemer de dienst volledig heeft uitgevoerd met uitdrukkelijke instemming van de consument of individuele ondernemer, aan wie voor aanvang van de dienstverlening is medegedeeld dat hij na het verrichten van de dienst het recht verliest zich terugtrekken uit het contract;
 2. waarbij de prijs of vergoeding gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich vóór het verstrijken van de termijn voor het herroepen van de overeenkomst kunnen voordoen;
 3. waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens specificaties van de consument of individuele ondernemer of dient om zijn individuele behoeften te bevredigen;
 4. waarbij het onderwerp van de dienst een item is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft;
 5. waarbij het onderwerp van de dienst een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden geretourneerd na opening van de verpakking, indien de verpakking na levering is geopend;
 6. waarbij het voorwerp van de dienst zijn zaken die na levering naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken;
 7. waarbij het onderwerp van de dienst alcoholische dranken zijn, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst en waarvan de levering pas na 30 dagen mag plaatsvinden en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen in de markt waarover de ondernemer geen zeggenschap heeft;
 8. waarin de Consument of Particuliere Ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht dat de ondernemer bij hem komt voor dringende reparatie of onderhoud; indien de ondernemer aanvullende diensten verleent anders dan waar de consument of de individuele ondernemer om heeft verzocht, of andere zaken dan onderdelen die voor reparatie of onderhoud nodig zijn, verstrekt, wordt aan de consument of een individuele ondernemer het herroepingsrecht verleend aan de consument of een individuele ondernemer aanvullende diensten of artikelen;
 9. waarbij het onderwerp van de dienst geluids- of beeldopnamen zijn of computerprogrammatuur die in een verzegelde verpakking wordt geleverd, indien de verpakking na levering is geopend;
 10. voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten; k gesloten via een openbare veiling;
 11. gesloten via een openbare veiling;
 12. voor het verlenen van accommodatiediensten, anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuur, catering, diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, amusement, sport- of culturele evenementen, indien in de overeenkomst de dag of periode van dienstverlening is vermeld;
 13. voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is opgeslagen, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke instemming van de consument of een individuele ondernemer vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst en na de ondernemer op de hoogte te hebben gesteld van het verlies van de recht om het contract te herroepen.
9
Bescherming van persoonsgegevens
9.1
De Beheerder van de Klantendatabase van de Online Winkel is MOSSA Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. met hoofdkantoor in Toruń op ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, hierna de "Beheerder" genoemd.
9.2
De persoonsgegevens van de Klanten van de Online Winkel worden door de Beheerder opgeslagen en naar behoren beveiligd in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot op de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna "AVG" (“RODO”) genoemd.
9.3
De persoonsgegevens van Klanten worden verwerkt met het oog op:
 1. uitvoering van de Verkoopovereenkomst, d.w.z. op grond van art. 6 lid. 1 letter b van AVG RODO),
 2. het verzenden van commerciële informatie voor marketingdoeleinden van de eigen producten en diensten van de Beheerder, d.w.z. in overeenstemming met art. 6 seconden. 1 verlicht. een AVG (RODO),
 3. het uiten van meningen door de Klant over elektronische producten of diensten, d.w.z. op grond van art. 6 seconden. 1 verlicht. een AVG (RODO).
9.4
Persoonlijke gegevens van Klanten worden alleen verzameld in het geval van vrijwillige overdracht door het plaatsen van een bestelling, door contact op te nemen met de Beheerder of door een account aan te maken.
9.5
Tijdens de registratie of op een later tijdstip kan de klant akkoord gaan met het ontvangen van de Nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres. Het uitspreken van bovenstaande toestemming komt neer op het instemmen met de verwerking van persoonsgegevens door de Beheerder met het oog op direct marketing van eigen producten en het verzenden van commerciële informatie gespecificeerd in de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten naar de e-mail adres opgegeven. De gegeven toestemming is vrijwillig en kan op elk moment worden ingetrokken.
9.6
Nadat het contract is uitgevoerd of het account van de klant is verwijderd, wordt de verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant beperkt en na de verwerkingstermijnen die in de wet zijn bepaald, worden de gegevens verwijderd, tenzij de klant uitdrukkelijk instemt met verder gebruik van deze gegevens door de beheerder.
9.7
Winkelklanten hebben het recht op toegang tot en correctie van de door hen verstrekte informatie, die persoonlijke gegevens vormen, en hebben ook het recht om toegang te vragen tot de door hen verstrekte informatie, die persoonlijke gegevens vormen, het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid. De klant heeft ook het recht om de toestemming op elk moment in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking, die werd uitgevoerd op basis van toestemming vóór de intrekking, en het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.
9.8
Het privacybeleid van de nl.e-mossa.eu online winkel die in detail de kwesties van de bescherming van persoonlijke gegevens, kwesties met betrekking tot cookies en operationele gegevens regelt, is beschikbaar op https://nl.e-mossa.eu/nl/terms/privacybeleid-20.html.
10
Slotbepalingen
10.1
Overeenkomsten gesloten via de Online Winkel komen tot stand in de Nederlandse taal.
10.2
Wijziging van het reglement:
10.2.1
De Dienstverlener behoudt zich het recht voor dit Reglement te wijzigen in overeenstemming met deze specifieke regels. Alle wijzigingen worden gepubliceerd in de vorm van een uniforme tekst met wijzigingen in de voorschriften op de website van de winkel nl.e-mossa.eu, samen met informatie over de aangebrachte wijzigingen en ze treden in werking op de datum die telkens door de service wordt aangegeven Aanbieder, niet korter dan 7 dagen vanaf de publicatie van de gewijzigde versie van het Reglement op de website. Wijzigingen in het Reglement zijn niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst voordat de wijzigingen van kracht zijn geworden, dergelijke bestellingen zullen worden uitgevoerd op basis van de bestaande regels. Bovendien vereist het doen van aankopen in de online winkel nl.e-mossa.eu elke keer dat u de huidige versie van de voorschriften leest en accepteert.
10.2.2
In het geval van het sluiten van doorlopende contracten op basis van dit Reglement (bijvoorbeeld het aanbieden van Account Elektronische Diensten), binden de gewijzigde voorschriften de Dienstontvanger indien de vereisten vermeld in art. 384 en 384 [1] van het Burgerlijk Wetboek, dat wil zeggen dat de Dienstontvanger correct werd geïnformeerd over de wijzigingen en het contract niet opzegde binnen 14 kalenderdagen vanaf de datum van kennisgeving. In het geval dat de wijziging van de voorschriften leidt tot de invoering van nieuwe vergoedingen of een verhoging van de bestaande vergoedingen, heeft de ontvanger van de dienst die een consument is, het recht om de overeenkomst te herroepen.
10.2.3
In het geval van het sluiten van overeenkomsten van andere aard dan doorlopende overeenkomsten (bijv. Verkoopovereenkomst) op basis van dit Reglement, zullen de wijzigingen in het Reglement op geen enkele manier inbreuk maken op de verworven rechten van Dienstontvangers / Klanten die consumenten zijn vóór de effectieve datum van de wijzigingen aan het Reglement, in het bijzonder hebben geen wijzigingen aan het Reglement invloed op reeds geplaatste of geplaatste Bestellingen en gesloten, geïmplementeerde of uitgevoerde Verkoopovereenkomsten.
10.3
De bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, opgesteld te Wenen op 11 april 1980, en het Verdrag inzake de beperking van de internationale verkoop van goederen, opgesteld te New York op 14 juni 1974, zijn uitgesloten.
10.4
In zaken die niet onder deze verordeningen vallen, zijn algemeen geldende bepalingen van het Poolse recht van toepassing, met name: het burgerlijk wetboek; de wet betreffende de levering van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Journal of Laws 2002 No. 144, item 1204, zoals gewijzigd); voor verkoopovereenkomsten gesloten vanaf 25 december 2014 met klanten die consumenten zijn - de bepalingen van de wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014 (Staatsblad van 2014, lid 827 zoals gewijzigd); en andere relevante bepalingen van algemeen toepasselijk recht, behoudens punt 10.6
10.5
De keuze voor het Poolse recht ontneemt de consument niet de bescherming die hem wordt verleend op grond van bepalingen die niet contractueel kunnen worden uitgesloten krachtens het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, op voorwaarde dat de handelaar: (1) zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit uitoefent in het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft; of (2) op welke manier dan ook dergelijke activiteiten naar dat land of naar verschillende landen, waaronder dat land, leidt, en het contract binnen de reikwijdte van dergelijke activiteiten valt.
10.6
Op grond van art. 6 lid 2 van de Rome I-verordening, selecteert de verkoper/dienstverlener het Poolse recht dat van toepassing is op met consumenten gesloten overeenkomsten, waaronder verkoopovereenkomsten, overeenkomsten voor de levering van elektronische diensten. De Poolse wet implementeert Richtlijn 2011/83/EU van oktober 2014, die de Europese regelgeving op het gebied van overeenkomsten op afstand, ook via internet, verenigt. De dienstverlener respecteert de gunstiger rechten van consumenten of ondernemers volgens het recht van de gewone verblijfplaats van de consument of ondernemer.
10.7
De Online Winkel nl.e-mossa.eu respecteert en implementeert in haar activiteiten de principes die voortvloeien uit de verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2018/302 van 28 februari 2018 inzake ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op basis van nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats op de interne markt en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG. Toegang tot de Online Winkel, inclusief alle bestellingen die er via zijn besteld, wordt uitgevoerd op basis van de voorwaarden die zijn uiteengezet in dit Reglement, ongeacht de nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats van de Klant. De nl.e-mossa.eu-winkel verwijst niet door naar andere versies van de Winkel-interface vanwege de nationaliteit, woonplaats of vestigingsplaats van de Klant zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant of de Dientontvanger. De Winkel nl.e-mossa.eu gebruikt niet en zal geen andere criteria gebruiken die algemeen als discriminerend worden beschouwd, inclusief de criteria die niet worden genoemd in het bovenstaande Verordening. De ondersteunde plaatsen van levering van de Producten (leveringslanden) zullen door de Verkoper voortdurend worden aangegeven en bijgewerkt en beschikbaar worden gesteld aan Klanten en Servicegebruikers.
11
Modelformulier voor herroeping van het contract
Downloaden

pixel